ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. В гаранцията на реновираните лаптопи и смартфони НЕ са включени батерии, зарядни устройства и други консумативи;
2. Гаранцията на уреда е в сила, когато гаранционната карта и касова бележка са изготвени и подпечатани от търговската организация и няма поправки по тях.
3. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка или от датата на получаване, ако стоката е изпратена с куриер;
4. МГ Компютърс ЕООД Ви дава гаранция за качеството на закупеното изделие в съответствие със ЗЗП (Закон за защита на потребителите), БДС и съобразно условията по-долу, считано от датата на покупка. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период,  дължащи се на грешка в процеса на изработка или некачествени материали и компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като стоката се достави в офиса на фирмата или в сервизната база, посочена в настоящата гаранция;
5. Производителят, Вносителят и Сервизът не могат да бъдат отговорни по силата на настоящата търговска гаранция за пропуснати ползи или последвали загуби, престой и други вследствие дефекта на стоката или престоя в сервиза;
6. По времето на престоя на стоката в сервиза, Сервизът не е длъжен да осигурява оборотно друга стока;
7. Частите, заменени при гаранционен ремонт, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.
8. Рекламация за неокомплектованост на стоката се признават само по време на покупката;
9. Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части. Максималният срок е един месец от датата на предявяване на рекламацията и представяне на стоката за ремонт в сервиза;
10. Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя съгласно Българското законодателство.

Гаранция не се признава в следните случаи:
 


1. Когато повредата се дължи на неотговарящи на инструкцията параметри на напрежението в ел.мрежата;
2. Когато е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица;
3. Когато не са спазени условията за експлоатация и съхранение, посочени в упътването на уреда;
4. Когато са запушени въздухопроводи и отвори за охлаждане с прах или други чужди тела;
5. Когато уредът е с лош външен вид или с механични нарушения по корпуса, причинени от изпускане или удар;
6. Сервизът не носи отговорност за липси и непълна окомплектовка на уреда, установена при закупуването му;
7. При несъответствие между данните в документите и самата стока, непопълнена гаранционна карта или опит за подправяне на фабричния номер на стоката;
8. При повреда в резултат на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени вследствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (вкл. мъгли, наводнения и други), при токов удар, неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на вносителя/сервиза или при форсмажорни обстоятелства.